Hoe zit het nu met het pensioen in eigen beheer?
Hoe zit het nu met het pensioen in eigen beheer?

Hoe zit het nu met het pensioen in eigen beheer?

Wat te doen met pensioen in eigen beheer?

Pensioen eigen beheer

Voor ondernemers en directeur grootaandeelhouders is het eigenlijk hun tweede natuur: de eigen zaken regelen. Dus ook hun pensioen. Inmiddels is opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Wat zijn uw mogelijkheden met het opgebouwde pensioen in eigen beheer en waar moet u op letten?

Verdere opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk

Ondernemers en directeur grootaandeelhouders (dga) organiseerden hun pensioen veelal in eigen beheer bij hun eigen bv. In die bv bouwde u naar eigen inzicht pensioenrechten op. Die pensioenrechten hoeven niet noodzakelijk in contanten apart te staan, maar kunnen ook gebruikt worden in de onderneming. Hierbij zijn de gebruikelijke fiscale regelingen van toepassing. Met ingang van 1 juli 2017 (op grond van overgangsrecht) is verdere opbouw in eigen beheer niet meer mogelijk.

Uitfasering pensioen in eigen beheer

De wetgever heeft besloten om de opbouw van pensioen in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet meer mogelijk te maken. Op basis van overgangsrecht moest van reeds bestaande regelingen uiterlijk 30 juni 2017 de opbouw gestaakt worden. De achterliggende gedachte is de wens van de wetgever om het pensioen in eigen beheer zo snel mogelijk verleden tijd te laten zijn.

Ook bestaande verplichtingen ziet de wetgever het liefst zo snel mogelijk van de balans van de bv verdwijnen. Om deze zogenaamde uitfasering van pensioen in eigen beheer te bewerkstelligen, heeft de wetgever een tweetal mogelijkheden bedacht: afkoop van pensioen of het omzetten van pensioen in een oudedagsverplichting.

Afkoop of omzetting gebeurt op basis van de fiscale waarde van uw pensioenverplichting, die aanmerkelijk lager is dan de commerciële waarde. Deze zogenaamde afstempeling is belastingvrij. Door de afstempeling ontstaat er meestal meer ruimte om dividend uit te keren.

Gedurende de periode tot eind 2019 geeft de wetgever de pensioengerechtigden met pensioen in eigen beheer de mogelijkheid om fiscaal voordelig van hun pensioen af te geraken. Doet u niets dan blijft het pensioen gewoon pensioen. Als u kiest voor afkoop of omzetting, dan kunnen u en uw partner en/of nabestaanden daarna geen rechten meer ontlenen aan uw pensioenregeling.

Afkoop van pensioen

Bij afkoop van pensioen in eigen beheer wordt de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op het moment van afkoop in de loonheffing betrokken. U krijgt hierbij een korting over de waarde van de pensioenvoorziening per einde van het boekjaar dat eindigt in 2015. Is de waarde op afkoopdatum lager, dan geldt de korting over deze lagere waarde.

De korting loopt af en bedraagt in de jaren 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 34,5%, 25% en 19,5%. Door deze korting is de effectieve belastingdruk aanmerkelijk lager dan het maximale inkomstenbelastingtarief van 52%.

Als u afkoopt ná 2019 dan gelden de normale regels: u bent over de commerciële waarde van de pensioenverplichting tot 52% inkomstenbelasting verschuldigd plus een revisierente van in principe 20%.

Na afkoop resteert voor u privé een netto bedrag dat u in principe vrij kunt besteden.

Omzetten in een oudedagsverplichting

Bij omzetting wordt de fiscale waarde van de pensioenvoorziening omgezet in een oudedagsverplichting (hierna: ODV). Hier vindt geen verdere opbouw plaats. Wel wordt de verplichting jaarlijks opgerent tot de ingangsdatum van de ODV.

De ingangsdatum van de ODV is in principe de AOW-leeftijd van de gerechtigde. Op zijn vroegst mag de ODV 5 jaar vóór de AOW-leeftijd ingaan. De looptijd van de ODV is tot 20 jaar na de AOW-leeftijd.

Een ODV kan tot eind 2019 alsnog worden afgekocht onder toepassing van de kortingsregeling, zoals deze geldt voor afkoop van pensioen. Bovendien heeft u de mogelijkheid om een (nog niet ingegane) ODV af te storten in een bancaire lijfrente.

Niets doen

Als u niets doet, blijft uw pensioen in eigen beheer gewoon pensioen zoals het altijd geweest is. Uw aanspraak blijft dan premievrij staan. U ontvangt op uw pensioendatum uw pensioen op basis van de regeling waarin u uiterlijk tot en met 30 juni 2017 pensioen heeft opgebouwd in eigen beheer.

Hierbij kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die uw pensioenregeling u biedt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan vervroegen of uitstellen van de ingangsdatum, kiezen voor een hoog-laag-constructie of uitruil van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen.

De voorziening dient jaarlijks actuarieel te worden opgerent. Afhankelijk van de liquiditeitspositie van de bv kunt u uw pensioen levenslang uitkeren. Als het geld eerder op is, dan stopt op dat moment uw pensioen.

Overlijden en verbreken van de samenleving

Bij overlijden of het verbreken van de samenleving zijn er in het geval dat er nog sprake is van een pensioenregeling voor de partner vaak de nodige rechten (al dan niet wettelijk geregeld). Deze rechten vervallen als er wordt gekozen voor afkoop dan wel omzetting van pensioen.

De wetgever heeft aangegeven dat er mogelijk sprake is van een belaste schenking bij het afkopen of omzetten van pensioen. Om schenking te voorkomen zal de partner moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan aanspraken. In elk specifiek geval zal moeten worden beoordeeld of dit speelt en zo ja, hoe de partner dan gecompenseerd zou kunnen worden.

Verzekering

Mogelijk heeft u een gedeelte van uw pensioentoezegging verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Doorgaans vormt deze verzekering een gedeelte van de toezegging in eigen beheer.

Ook hier zal in ieder specifiek geval moeten worden beoordeeld of de verzekering moet worden stopgezet, ongewijzigd in stand kan blijven dan wel moet worden aangepast. Mogelijk moet er een addendum ten aanzien van de pensioentoezegging worden opgesteld. In dat geval heeft u tot 31 december 2017 de tijd om de nodige aanpassingen vast te leggen.

Advies van een specialist

Uitfasering van pensioen in eigen beheer is een complex geheel van fiscaal- en civielrechtelijke regelingen. Op grond van de fiscale vergelijking is de keuze voor de ene mogelijkheid voordeliger dan de andere. Deze uitkomst moet echter wel bij u passen.

Zowel op financieel vlak (zijn er voldoende middelen) als op het gebied van uw specifieke toekomstplannen met uw bv (wel of niet aanhouden van uw bv na het staken van de onderneming) kunnen er redenen zijn om niet te kiezen voor de fiscaal meest gunstige oplossing.

U heeft bovendien het akkoord nodig van uw echtgeno(o)t(e) en/of van uw (ex)partner voor zover deze nog enige aanspraak kan maken op uw pensioenregeling. Geen akkoord betekent geen uitfasering van pensioen.

Een specialist die u hierbij ondersteunt is daarom zeer waardevol. Van Oers Belastingadvies heeft ervaren professionals in huis die zijn gespecialiseerd in het beheren van pensioen bv’s en de best passende oplossing voor u vinden bij de uitfasering van uw pensioen in eigen beheer.

Vragen over pensioen in eigen beheer?

Met alle plezier helpen we u vooruit. Neem gerust contact op om een eerste oriënterend gesprek aan te vragen. Dit bieden we kosteloos en vrijblijvend aan. Binnen 24 uur ontvangt u van ons bericht. 

 

Ik wil meer informatie over pensioenen
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Dennis Wouters
Belastingadviseur +31(0)162 49 70 60
Kees Bullens
Belastingadviseur +31(0)76 59 78 800